Stadgar

Normalstadgar Lokalförening

 LAHOLMS TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP

Ansluten till Riksförbundet Svensk Trädgård

 STADGAR

ÄNDAMÅL

§ 1.

Laholms Trädgårdssällskap, lokalförening ansluten till Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden vars syfte är att under trivsamma former uppmuntra till en ökad trädgårdsglädje. Vi vill värna den stressfria, tillåtande trädgården och tillsammans inspirera varandra och utbyta idéer. I denna anda ska trädgårdslusten utvecklas genom gemensamma aktiviteter, utflykter och föredrag. Laholms Trädgårdssällskap har sitt säte i Laholm.

§ 2. MEDLEMSKAP

Alla trädgårdsintresserade är välkomna som medlemmar i föreningen. Medlem i föreningen är ansluten till Riksförbundet Svensk Trädgård.

§ 3. ÅRSAVGIFT

Årsavgiften för nästkommande år bestäms av årsmötet och skall erläggas inom föreskriven tid.

§ 4. RÄTTIGHETER

– Delta i föreningens anordnade aktiviteter i mån av plats.

– Utöva beslutsrätt vid årsmöte, dock ej genom fullmakt. Varje medlem har en röst.

§ 5. SKYLDIGHETER

Medlem har skyldighet att erlägga avgifter enligt § 3, följa gällande stadgar samt följa fattade beslut. Medlem har rätt att utöva beslutsrätt vid årsmöte. Varje betalande medlem har en röst. Rösträtt får ej utövas genom fullmakt. Medlem kan när som helst genom skriftlig anmälan utträda ur föreningen. Erlagd avgift återbetalas ej. Har avgift ej erlagts inom föreskriven tid anses medlem ha utträtt ur föreningen.

§ 7. UTESLUTNING

Medlem som uppenbart och avsiktligt motverkar föreningens syften och verksamhet utesluts genom beslut av styrelsen.

§ 8. VERKSAMHETSÅR

Föreningens verksamhetsår, tillika räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 9. ÅRSMÖTE

Årsmöte skall hållas senast den 15: e mars och skriftlig kallelse samt dagordning skall sändas medlemmarna senast 2 veckor före utsatt datum. Röstning sker med acklamation. Beslut fattas med enkel majoritet.

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll, som också vid behov är rösträknare.
 3. Fråga om årsmötet har utlysts i stadgad ordning.
 4. Upprop och fastställande av röstlängd vid behov.
 5. Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Val av ordförande.
 10. Val av styrelseledamöter.
 11. Val av revisor och ersättare.
 12. Val av valberedning.
 13. Behandling av motioner till årsmötet som inkommit inom föreskriven tid.
 14. Beslut om medlemsavgift för nästkommande år.
 15. Behandling av förslag från styrelsen som kräver beslut från årsmötet.
 16. Övriga frågor.

 

§ 10. MOTIONER

Skriftliga motioner skall vara inlämnade till styrelsen senast den 15:e januari.

§ 11. STYRELSEN

Styrelsen är föreningens förvaltande organ och består av ordförande och det antal ledamöter som årsmötet beslutar. Dock lägst två varav en kassör och en sekreterare. Styrelsen bör inte bestå av fler än sex ledamöter och tre suppleanter. Samtliga i styrelsen väljs av årsmötet för två år i sänder. En ledamot bör inte sitta längre än 5 perioder. Omval skall ske 1 år i sänder. Styrelsen konstituerar sig själv. Omval sker av halva styrelsen där ordförande och kassör ej kan avgå under samma mandatperiod. Kan styrelseledamot inte fullgöra sitt uppdrag, sker fyllnadsval vid nästkommande årsmöte. Styrelsen sammanträder vid behov på kallelse från ordföranden dock minst två gånger per år. Styrelsen är beslutmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§ 12. FIRMATECKNARE

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör tillsammans. Plusgiro, bankgiro eller bankkonto tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 13. RÄKENSKAPER

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast två veckor före årsmötet.

§ 14. REVISORER

Revisor samt ersättare utses för tiden mellan två ordinarie årsmöten och de granskar styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper.

§ 15. ÄNDRING AV STADGAR

Ändring av föreningens stadgar kan ske efter beslut av två på varandra följande möten varav ett är ordinarie årsmöte. Vid andra behandlingen skall minst 2/3 delar av de röstberättigande bifalla beslutet.

§ 16. UPPLÖSNING

Upplösning av föreningen beslutas av två på varandra följande möten varav ett är ordinarie årsmöte. För giltigt beslut fodras minst 75 % av de röstberättigande bifalla beslutet. Eventuella kvarstående likvida medel skall vid en likvidation användas som stipendium till elev på en trädgårdsutbildning .

Dessa stadgar har antagits vid det konstituerande föreningsmötet för Laholms Trädgårdssällskap den 2:a april år 2014.

 

Visit Us On FacebookCheck Our Feed