Laholms Trädgårdssällskap

Stadgar

Stadgar för

LAHOLMS TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP

Ansluten till Riksförbundet Svensk Trädgård

§ 1. ÄNDAMÅL

Laholms Trädgårdssällskap, lokalförening ansluten till Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden vars syfte är att under trivsamma former uppmuntra till en ökad trädgårdsglädje. Vi vill värna den stressfria, tillåtande trädgården och tillsammans inspirera varandra och utbyta idéer. I denna anda ska trädgårdslusten utvecklas genom gemensamma aktiviteter, utflykter och föredrag. Laholms Trädgårdssällskap har sitt säte i Laholm.

§ 2. MEDLEMSKAP

Alla trädgårdsintresserade är välkomna som medlemmar i föreningen. Medlem i föreningen är ansluten till Riksförbundet Svensk Trädgård.

§ 3. ÅRSAVGIFT

Årsavgiften för nästkommande år bestäms av årsmötet och skall erläggas inom föreskriven tid.

Avgift till Riksförbundet erläggs av föreningen

§ 4. RÄTTIGHETER

– Delta i föreningens anordnade aktiviteter i mån av plats.

– Utöva beslutsrätt vid årsmöte, dock ej genom fullmakt. Varje medlem har en röst.

§ 5. SKYLDIGHETER

Medlem har skyldighet att erlägga avgifter enligt § 3, följa gällande stadgar samt följa fattade beslut.

Medlem har rätt att utöva beslutsrätt vid årsmöte. Varje betalande medlem har en röst. Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.

Medlem kan när som helst genom skriftlig anmälan utträda ur föreningen. Erlagd avgift återbetalas ej.

Har avgift ej erlagts inom föreskriven tid anses medlem ha utträtt ur föreningen.

§ 6. UTESLUTNING

Medlem som uppenbart och avsiktligt motverkar föreningens syften och verksamhet utesluts genom beslut av styrelsen.

§ 7. VERKSAMHETSÅR

Föreningens verksamhetsår, tillika räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 8. STYR ELSEN

Styrelsen är föreningens förvaltande organ och består av ordförande och det antal ledamöter som årsmötet beslutar. Dock lägst tre varav ordförande, kassör och en sekreterare.

Styrelsen bör inte bestå av fler än sex ledamöter och tre suppleanter. Ordföranden och övriga i styrelsen väljs av årsmötet för två år i sänder. En ledamot bör inte sitta längre än 5 perioder (en period= två år).

Styrelsen konstituerar sig själv.

Mandatperioderna bör fördelas så, att ny- eller omval sker av halva styrelsen varje år, där ordförande och kassör inte kan avgå under samma mandatperiod.

Kan styrelseledamot inte fullgöra sitt uppdrag, sker fyllnadsval vid nästkommande årsmöte.

Styrelsen sammanträder vid behov på kallelse från ordföranden dock minst två gånger per år.

Styrelsen är beslutmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§ 9. ÅRSMÖTE

Årsmöte skall hållas senast den 15: e mars och skriftlig kallelse samt dagordning skall sändas till medlemmarna via mail eller brev senast två veckor före utsatt datum för årsmötet. Kallelsen skall också publiceras på föreningens hemsida.

Röstning sker med acklamation. Beslut fattas med enkel majoritet.

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll, som också vid behov är rösträknare
 3. Fråga om årsmötet har utlysts i stadgad ordning
 4. Upprop och fastställande av röstlängd vid behov
 5. Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av ordförande
 10. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 11. Val av revisor och ersättare
 12. Val av valberedning
 13. Behandling av motioner till årsmötet som inkommit inom föreskriven tid
 14. Beslut om medlemsavgift för nästkommande år
 15. Behandling av förslag från styrelsen som kräver beslut från årsmötet
 16. Övriga frågor

 

§ 10. MOTIONER

Skriftliga motioner skall vara inlämnade till styrelsen senast den 15:e januari.

§ 11. EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte sammankallas på initiativ av styrelsen, revisorerna eller om minst hälften av medlemmarna så begär. Efter sådan begäran skall extra årsmöte hållas inom två månader på tid och plats som beslutas av styrelsen. Kallelse skall sändas ut senast en månad före extra årsmöte. Vid extra årsmöte får endast i kallelsen upptagna ärenden behandlas.

§ 12. FIRMATECKNARE

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör tillsammans. Plusgiro, bankgiro eller bankkonto tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 13. RÄKENSKAPER

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast två veckor före årsmötet.

§ 14. REVISORER

Revisor samt ersättare utses för ett år av årsmötet.  De granskar styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper.

§ 15. VALBEREDNING

Valberedningen bör bestå av två ledamöter, varav en sammankallande. Valberedningen väljs på ett år av årsmötet.

§ 16. ÄNDRING AV STADGAR

Ändring av föreningens stadgar kan ske efter beslut av två på varandra följande årsmöten varav ett är ordinarie årsmöte. Vid andra behandlingen skall minst 2/3 delar av de röstberättigande bifalla beslutet.

§ 17. UPPLÖSNING

Upplösning av föreningen beslutas av två på varandra följande möten varav ett är ordinarie årsmöte. För giltigt beslut fodras minst 75 % av de röstberättigande bifalla beslutet. Eventuella kvarstående likvida medel skall vid en likvidation användas som stipendium till elev på en trädgårdsutbildning .

Stadgarna reviderades vid årsmötet för Laholms Trädgårdssällskap den 5 mars 2019.